انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

Match Opposites

.Match the words which have opposite meanings (antonyms) to each other by drawing a line between them

 

Right                                                   Down

Big                                                      No

Happy                                                 Closed

Slow                                                   Expensive

Yes                                                     Left

Negative                                              Go

Up                                                      Fast

Off                                                      Sad

Cheap                                                 Old

Open                                                  On

Stop                                                    Positive

Young                                                 Small