انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس ششم

جملات معلوم و مجهول
در جمله‏ ى معلوم، فاعل مشخص است اما در جمله‏ى مجهول، فاعل در جاى خود ذكر نمى‏ شود، بلكه مفعول در جاى آن قرار مى‏ گيرد و ممكن است فاعل اصلاً بيان نشود.
* جمله‏ هاى مجهول را وقتى بكار مى‏ بريم كه:
     الف) مهم نيست كه انجام دهنده‏ ى كار (فاعل) را بشناسيم.
     ب) انجام دهنده‏ ى كار را نمى‏ شناسيم.
     ج) خود عمل براى ما مهمتر از نام انجام دهنده‏ ى كار است.
* شكل مجهول يك فعل دو قسمت دارد:

 شكل  مناسب فعل   be يعنى  :am, is, are, was, were, being, been


و اسم مفعول (قسمت سوم) فعل اصلى: + . . .اسم مفعول فعل اصلى + to be + مفعول جمله‏ ى معلوم
جدول زمانها در جملات معلوم و مجهول

جمله مجهول     جمله معلوم     زمان

 اسم مفعول + am / is / are                                            قسمت اول فعل حال ساده 

     اسم مفعول  + was / were                                   قسمت دوم فعل گذشته‏ ى ساده 

اسم مفعول +   will be                                قسمت اول فعل+  آينده‏ ى سادهwill

     اسم مفعول+ گذشته‏ ى استمرارى +  am / is / are + being                    فعلingدار + am / is / are   دار حال استمرارى

                                                                   اسم مفعول  +was / were +  being                                             فعلingدار +   was / were


 اسم مفعول + have / has                                                                ماضى نقلى

اسم مفعول+have/has + been                                                                                


          اسم مفعول +  had                                                                ماضى بعيد

 اسم مفعول+had been                                                                              

 قسمت اول فعل+ am / is / are going to                         آينده با قصد
      اسم مفعول+    am / is / are going to be                                        
 


                      (can (could                            
                       (may (might                            
                     modals                   must
      اسم مفعول  +   shall (should) + be                قسمت اول فعل  + (shall (should             افعال ناقص
(will (would                           

                       ought to                           

اسم مفعول  +  have to / has to  be                     قسمت اول فعل + have to / has toمثال:

.Reza washed the car yesterday

رضا ديروز اتومبيل را شست.

     .The car was washed (by Reza) yesterday

اتومبيل ديروز (توسط رضا) شسته شد.

.They can build a room there

آنها مى ‏توانند اتاقى در آنجا بسازند.

     .A room can be built there

يك اتاق مى‏ تواند در آنجا ساخته شود

.We must park all cars outside

ما بايد همه‏ ى اتومبيل‏ها را بيرون پارك كنيم.

     .All cars must be parked outside

همه‏ ى اتومبيل‏ها بايد بيرون پارك شوند

.You shouldn't answer this letter immediately

شما نبايد به اين نامه فورا جواب دهيد.

     .This letter shouldn't be answered immediately

     اين نامه نبايد فورا جواب داده شود.

.They may invite the men to the party

آنها ممكن است آن مردها را به مهمانى دعوت كنند.

     .The men may be invited to the party

     آن مردها ممكن است به مهمانى دعوت شوند.

.They have shown this film several times

آنها چندين مرتبه اين فيلم را نمايش داده‏ اند.

     .This film has been shown several times

اين فيلم چندين مرتبه نمايش داده شده است.

.We haven't used these cars since 1998

ما از سال 8991 تا كنون از اين اتومبيل‏ ها استفاده نكرده‏ ايم.

     .These cars haven't been used since 1998

 اين اتومبيل‏ها از سال 8991 تا كنون مورد استفاده قرار نگرفته‏ اند.

.We haven't seen the old man for many years

ما سالهاى زيادى است كه پيرمرد را نديده ‏ايم.

     .The old man hasn't been seen for many years

 سالهاى زيادى است كه آن پيرمرد ديده نشده است.

.A few students had solved the problem

تعداد كمى از دانش‏ آموزان مسئله را حل كرده بودند.

     .The problem had been solved by a few students

مسئله توسط تعداد كمى از دانش آموزان حل شده بود.

.He hadn't repaired the house before they arrived

او قبل از ورود آنها، خانه را تعمير نكرده بود.

     .The house hadn't been repaired before they arrived

خانه قبل از وارد شدن آنها، تعمير نشده بود.


براى سؤالى كردن جملات مجهول با كلمات پرسشى، با توجه به معنى كلمه‏ ى پرسشى،قسمتى از جمله را كه لازم است، حذف مى‏كنيم. اگر قسمت حذف شده، اول جمله (فاعل) باشد، كلمه ى پرسشى را به جاى آن قرار مى‏ دهيم. در غير اين صورت، بقيه‏ ى جمله را سؤالى كرده، بعد از كلمه‏ ى پرسشى قرار مى‏ دهيم.
مثال:


.His car is parked near the house

اتومبيل او نزديك خانه پارك شده است.

     ?Where is his car parked

اتومبيل او كجا پارك شده است؟

.The bridge was built last year

پُل پارسال ساخته شد.

     ?When was the bridge built

چه موقع پل ساخته شد؟

.The bridge will be finished next month

پُل ماه آينده تمام خواهد شد.

    ?When will the bridge be finished

چه موقع پل تمام خواهد شد؟

.They should be informed by telephone

بايد با تلفن به آنها خبرداده ‏شود.

     .How should they be informed

آنها چگونه بايد مطلع شوند؟

.The car hasn't been repaired yet because no one can repair it

 اتومبيل هنوز تعمير نشده است زيرا هيچكس نمى ‏تواند آنرا تعمير كند.


     ?Why hasn't the car been repaired yet

چرا اتومبيل هنوز تعمير نشده است؟

.The doctor hadn't been called before because we didn't have his number

 به دكتر قبلاً تلفن نشده بود زيرا ما شماره ‏ى او را نداشتيم.

     ?Why hadn't the doctor been called before

 چرا قبلاً به دكتر تلفن نشده بود؟

.Small cars are made in this factory

در اين كارخانه اتومبيل‏هاى كوچك ساخته مى‏شود.

     ?What is made in this factory

چه چيزى در اين كارخانه ساخته مى ‏شود؟

.A letter should be written to Ali

بايد نامه‏ اى به على نوشته شود.

     ?What should be written to Ali

چه چيز بايد به على نوشته شود؟

.A beautiful shirt has been bought for John

پيراهن زيبايى براى جان خريده شده است.

     ?What has been bought for John

 چه چيزى براى جان خريده شده است؟

.My brother will be sent to the meeting

برادرم به جلسه فرستاده خواهد شد.

     ?Who will be sent to the meeting

 چه كسى به جلسه فرستاده خواهدشد؟

.Mr Amini had been employed before

آقاى امينى قبلاً استخدام شده بود.

     ?Who had been employed before

چه كسى قبلاً استخدام شده بود؟

.My friend was injured in the accident

دوستِ من در تصادف زخمى شد.

     ?Who was injured in the accident

چه كسى در تصادف زخمى شد؟