انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس چهارم

مصدر
بعضى از افعالى كه فعل بعد از آنها به صورت مصدر بكار مى ‏روند، عبارتند از:


agree - ask - decide - forget - like - promise - plan - seem - tell - try

مثال:

.I want to sit here

مى‏ خواهم اينجا بنشينم.

.I will try to find the address

سعى خواهم كرد آدرس را پيدا كنم.


     بعضى افعال مى‏ توانند قبل از مصدر، مفعول (به صورت اسم يا ضمير) داشته باشند كه در اين حالت فاعل از مفعول مى‏خواهد كه كارى انجام دهد. (كارى كه به صورت مصدر بيان مى‏ شود.) تعدادى از اين افعال عبارتند از:


advise - allow - ask - expect - force - invite - like - order - permit - promise - tell - want - would like


مثال:


I wanted her to make some cake

من از او خواستم مقدارى كيك درست‏ كند.

.She has told me to open the window

او به من گفته است پنجره را باز كنم.

.They asked us to help them

آنها از ما خواستند به آنها كمك كنيم.

.We would like you to stay here

ما مايليم شما اينجا بمانيد.

.He had ordered them to sit down silently

او به آنها دستور داده بود ساكت بنشينند.

.I will allow John to turn on the TV

من به جان اجازه خواهم داد تلويزيون را روشن كند.

.She would like me to go there

او مايل است من به آنجا بروم.

.We expect you to learn English quickly

ما انتظار داريم شما انگليسى را به سرعت ياد بگيريد.

.I want John to sit here

من مى‏ خواهم جان اينجا بنشيند.

.I'll tell him to come early

من به او خواهم گفت كه زود بيايد.


               نقل قول: شكل امرى

براى بيان گفته‏ هاى خودمان يا ديگران مى‏توانيم به دو صورت عمل كنيم:
1- نقل قول مستقيم: در اين حالت، گفته‏هاى گوينده را بدون هيچگونه تغييرى، داخل علائم نقل‏ قول (...` يا ...``) قرار مى‏ دهيم.
2- نقل قول غير مستقيم: در اين حالت، سخنان گوينده را با تغييراتى بيان مى‏كنيم، بدون اينكه در مفهوم جمله‏ ى نقل قول شده، تغييرى بوجود آيد.

طرز تبديل نقل قول مستقيم جمله ‏ى امرى به نقل قول غير مستقيم:
1- با توجه به مفهوم جمله فعل ناقل را تبديل به tell ، ask يا order مى‏كنيم. (اگر فعل ناقل زمان گذشته باشد، قسمت دوم افعال ذكر شده را مى‏ نويسيم.)
توجه: اگر فعل ناقل say باشد و مفعول داشته‏باشد، قبل از مفعول to بكارمى ‏رود. درصورت تغيير آن ، to را حذف مى‏ كنيم.
2- علائم نقل قول را حذف مى‏كنيم.
3- اگر جمله‏ ى امرى مثبت باشد، قبل از فعل اول جمله‏ ى امرى to قرار مى‏دهيم.
4- اگر جمله‏ ى امرى منفى باشد، dont را حذف كرده، بجاى آن not to قرار مى‏ دهيم.
5- ضماير و صفات ملكى را باتوجه به مفهوم جمله و فاعل يا مفعول فعل ناقل تغيير مى‏ دهيم.
مثال:


".Direct Speech) The teacher told us, "Answer the questions orally)

(نقل قول مستقيم) معلم به ما گفت: "به سؤالات به صورت شفاهى پاسخ دهيد."

    .Indirect Speech) The teacher told us to answer the questions orally)

 (نقل قول غير مستقيم) معلم به ما گفت كه به سؤالات به صورت شفاهى پاسخ دهيم.

."Direct Speech: I told him, "Don't play football in the yard

(نقل قول مستقيم) من به او گفتم : "در حياط فوتبال بازى نكن."

    . (Indirect Speech) I told him not to play football in the yard)

 (نقل قول غير مستقيم) من به او گفتم كه در حياط فوتبال بازى نكند.

."She said to me, "Open one of the windows

او به من گفت: "يكى از پنجره‏ ها را باز كن."

     .She asked me to open one of the windows

او از من خواست كه يكى از پنجره‏ ها را باز كنم.

."Mrs Karimi said to them, "Brush your teeth before going to bed

خانم كريمى به آنها گفت: "قبل از رفتن به رختخواب دندان‏هايتان را مسواك بزنيد."

     .Mrs Karimi told them to brush their teeth before going to bed

 خانم كريمى به آنها گفت كه قبل از رفتن به رختخواب دندان‏هايشان را مسواك بزنند.

".She said to John, "Take my bags to the second floor

او به جان گفت: "ساكهاى مرا به طبقه‏ ى دوم ببر."

     .She ordered John to take her bags to the second floor

او به جان دستور داد كه ساكهايش را به طبقه‏ ى دوم ببرد.

."My father said to Betty, "Don't speak about your future plans

پدرم به بتى گفت: "درباره‏ ى برنامه‏ هاى آينده ‏ات صحبت نكن."

     .My father asked Betty not to speak about her future plans

پدرم از بتى خواست كه درباره ‏ى برنامه‏ هاى آينده‏اش صحبت نكند.

."They told me, "Don't let anybody go out of the building

آنها به من گفتند: "اجازه نده كسى از ساختمان بيرون برود."

     .They ordered me not to let anybody go out of the building

 آنها به من دستور دادند كه اجازه ندهم كسى از ساختمان بيرون برود.

."He told us, "Don't touch the things on the shelves

او به ما گفت: "به اشياء داخل قفسه‏ها دست نزنيد."

     .He asked us not to touch the things on the shelves

او از ما خواست كه به اشياء داخل قفسه‏ ها دست نزنيم.