انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس سوم

افعال دو كلمه ‏اى
اين افعال به دو دسته تقسيم مى‏ شوند: افعال جدا شدنى (باز) و افعال جدا نشدنى (بسته) اگر فعل دو كلمه ‏اى از تركيب يك فعل و يكى از اجزاء قيدى يا ادات (particle) تشكيل شده باشد، آن فعل دو كلمه‏ اى جدا شدنى يا باز محسوب مى‏شود. اگر چنين فعلى داراى مفعول باشد، در صورتى كه مفعول اسم باشد، مى‏ توان آن را قبل يا بعد از جزء دوم قرار داد، اما اگر مفعول ضمير باشد، فقط مى‏ تواند قبل از جزء دوم قرار گيرد.
(در مورد افعال جدا نشدنى يا بسته در قسمت ديگرى از همين درس توضيح داده مى‏ شود.)
تعداد افعال دو كلمه ‏اى باز، زياد است كه بعضى از آنها عبارتند از:


call . . .     up     تلفن كردن                      give . . .     back پس دادن
put . . .      on     پوشيدن                             pick . . .     upبرداشتن
take . . .      off      در آوردن (لباس)         turn . . .     down      كم كردن  داىِ...
turn . . .      off     خاموش كردن                          turn . . .     on روشن كردن
turn. . .      up     بلند كردن صداىِ...                               wake . . . upبيدار كردن


.I turned off the radio. = I turned the radio off

مثال: 1- من راديو را خاموش كردم.

.He is putting on his shoes. = He is putting his shoes on

او در حال پوشيدن كفش‏هايش مى‏ باشد.

.She has given back the book. = She has given the book back

او كتاب را پس داده است.

.Your brother picked up the coins. = Your brother picked the coins up

برادرت سكه‏ ها را برداشت.

.I am going to wake up Ali. = I am going to wake Ali up

قصد دارم على را بيدار كنم.

.She had called up her friend. = She had called her friend up

او به دوستش تلفن كرده بود.

?Did you turn on the light

آيا چراغ را روشن كردى؟

     .Yes, I turned it on

بله، آن را روشن كردم.

?Did he take off his coat

آيا او كت خود را درآورد؟

     .Yes, he took it off

بله، او آن را درآورد.

?Should I wake up the girl before 7

آيا بايد آن دختر را قبل از ساعت 7 بيدار كنم؟

     .Yes, you should wake her up before 7

بله، بايد او را قبل از ساعت 7 بيدار كنى.

?Had she given back the books

آيا او كتابها را پس داده بود؟

     .Yes, she had given them back

بله، او آنها را پس داده بود.

?Are you going to put on your shoes

آيا قصد داريد كفش‏هايتان را بپوشيد؟

     .Yes, I am going to put them on

بله، قصد دارم آنها را بپوشم.

?Can he call up the students

آيا او مى‏ تواند به دانش آموزان تلفن كند؟

     .Yes, he can call them up

بله، او مى‏ تواند به آنها تلفن كند.


     صفت / فعل + حرف اضافه
     همان‏طور كه در قسمت قبل توضيح داده شد، افعال دو كلمه ‏اى يا جدا شدنى (باز) يا جدا نشدنى (بسته) هستند. در مورد افعال دسته‏ ى اول مى‏ دانيد كه از تركيب فعل با ادات بوجود مى ‏آيند. اما اگر فعل دو كلمه‏ اى از تركيب فعل و حرف اضافه تشكيل شود، جدا نشدنى يا بسته مى‏ باشد. يعنى مفعول چه اسم باشد، چه ضمير، نمى‏ تواند بين دو قسمت فعل قرار بگيرد، بلكه هميشه بعد از حرف اضافه بكار مى‏ رود.
     اگر صفتى هم همراه با حرف اضافه باشد، مثل فعل جدا نشدنى است و مفعول بعد ازحرف اضافه قرار مى‏گيرد. (توجه: مى‏ توانيم با افزودن فعل to be قبل از صفت و حرف اضافه آن، فعل بوجود بياوريم.)
مثال:


.He is looking for his pen

(حرف اضافه + فعل)او دنبال قلمش مى‏ گردد.

     .(He is looking for it. (He is looking it for

(نمى‏ توانيم بگوييم )

.I'm sorry about the accident

(حرف اضافه + صفت)

به‏ خاطر تصادف‏ متأسفم.

     .I'm sorry about it

.He is looking at the picture

او در حال نگاه كردن به عكس مى‏ باشد.

     or:

     .He is looking at it

او در حال نگاه كردن به آن مى‏ باشد.

She is looking for her pens / them

او دنبال خودكارهايش / آنها مى‏ گردد.


.I am listening to the radio / it

من در حال گوش دادن به راديو / آن هستم.

.She is talking to her sister / her

او در حال حرف زدن با خواهرش / او مى‏ باشد.

.They are speaking to the shopkeeper / him

آنها در حال صحبت كردن با مغازه‏ دار / او هستند.

.They are talking about the new teachers / them

آنها درباره ‏ى معلم ‏هاى جديد / آنها حرف مى ‏زنند.

.He is thinking about the problem / it

او درباره‏ ى مسئله/ آن فكر مى ‏كند.

.We are waiting for the doctor / him

ما منتظر دكتر / او هستيم.

.Ali is very similar to his brother / him

على خيلى شبيه برادرش / او مى ‏باشد.

.She was interested in the history book / it

او به كتاب تاريخ / آن علاقمند بود.

.He is responsible for the noise / it

او مسؤول سر و صدا / آن مى‏ باشد.

.They are afraid of the monkeys / them

آنها از ميمون‏ها / آنها مى ‏ترسند.