انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس دوم

  كاربرد مصدر بعد از صفت

يكى از موارد استفاده از مصدر، بكار بردن آن بعد از صفت مى‏ باشد.


الف: هرگاه بعد از صفت، در فرمول زير، بلافاصله مصدر بكار رود، هدف بيان يك قاعده ‏ى كلى است كه شامل همه مى ‏شود:


          be     +     adjective     +     infinitive
           مصدر     +          صفت          +     فعل بودن
مثال:


.It is necessary to come early to class

زود آمدن به كلاس ضرورى است.

.It is hard to speak Japanese

ژاپنى صحبت كردن دشوار است.

 .It wasn't difficult to climb the tree

بالا رفتن از درخت مشكل نبود.

 .It's easy to learn English

ياد گرفتن انگليسى راحت است.


ب: اگر بعد از صفت مفعول + for را ذكر كنيم، جمله مخصوص مفعول مى‏ شود و شامل همه نمى‏ شود.


          be     +     adjective     +     for          +     object     +     infinitive
                              مصدر     +          مفعول             +  for           +صفت +     فعل بودن

مثال: (جملات زير را با 4 جمله ‏ى قسمت الف مقايسه كنيد.)


 .It is necessary for you to come early to class

براى شما زود آمدن به كلاس ضرورى است.

.It is hard for Ali / him to speak Japanese

براى على / او ژاپنى صحبت كردن دشوار است.

 .It wasn't difficult for him to climb the tree

براى او بالارفتن از درخت مشكل نبود.

.It's easy for me to learn English

براى من ياد گرفتن انگليسى راحت است.

 

  اسم مصدر (Gerund) 


اسم مصدر با افزودن ing به فعل درست مى‏ شود:


          (شنا كردن)             swim+ing=   swimming              شنا 
     (رانندگى كردن)               drive+ing=driving          رانندگى


اسم مصدر را مى‏ توان مانند اسم به عنوان فاعل، مفعول يا مفعول حرف اضافه بكار برد. اسم مصدر مى‏ تواند مثل فعل، يك مفعول و يك شبه جمله‏ ى قيدى داشته باشد.
الف) اسم مصدر مى‏تواند فاعل جمله قرار گيرد:


.Learning English is easyآموختن انگليسى راحت است.


.Driving carelessly is dangerous

رانندگى بدون دقت خطرناك است.

.Smoking in this room is forbidden

سيگار كشيدن در اين اتاق ممنوع است.

.Playing ping-pong for two hours made him tired

دو ساعت پينگ پنگ بازى كردن، او را خسته كرد.


ب) بعد از بعضى افعال، فعل بعدى به صورت اسم مصدر (يعنى فعل ing دار) بكار مى‏ رود.
تعدادى از اين افعال عبارتند از:


     avoid     اجتناب كردن از                dislike   دوست نداشتن
     enjoy     لذت بردن از                  excuse        بخشيدن
     finish     تمام كردن                    go on      ادامه دادن
     imagine     تصور كردن                  keep          نگهداشتن
     mind     اهميت دادن          miss از دست دادن - دلتنگ شدن
     risk     به خطر انداختن               stop                 متوقف كردن


توجه: بعد از بعضى افعال مثل stop ، go on ، like ، hate ، love ، forget ، begin مى‏ توانيم اسم مصدر يا مصدر بكار ببريم.

مثال:


. I like swimming

من شنا را دوست دارم.

 .She enjoys walking in the park

او از قدم زدن در پارك لذت مى‏بَرَد.

 .I dislike washing dirty dishes

من از شستن ظرفهاى كثيف بدم مى‏ آيد.

 .He never stops talking

او هرگز حرف زدن را قطع نمى‏ كند.

ج) بعد از حروف اضافه در انگليسى (غير از  but وto ، except) اگر فعلى بكار رود، ing مى‏ گيرد.


(بعضى از حروف اضافه عبارتند از:


(at - about - after - before - by - for - in - on - with ...)

مثال:

.We're tired of sitting here

ما از نشستن در اينجا خسته هستيم.

. They're interested in working here

آنها به كاركردن در اينجا علاقمند هستند.

.We thanked him for answering our questions

ما از او به خاطر پاسخ دادن به سؤال‏هايمان تشكر كرديم.

.She insisted on going there

او براى رفتن به آنجا اصرار مى‏كرد.