انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس چهارم

  طرز بكار بردن يك فعل بعد از فعل ديگر:
1- در مورد بكار بردن يك فعل بعد از افعال كمكى (در جملات معلوم) اين مطالب را آموخته ‏ايد:

الف: بعد از افعال كمكى am , is , are , was , were در زمان‏هاى حال و گذشته استمرارى فعل ing مى‏ گيرد.


.They are watching TV now


آنها الان در حال تماشاى تلويزيون هستند.


.We were playing tennis between 6 and 7

ما بين ساعتهاى 6 و 7 مشغول تنيس بازى كردن بوديم.

ب: بعد از افعال كمكى  have , has , hadدر زمانهاى حال كامل و گذشته كامل قسمت سوم فعل (اسم مفعول) بكار مى‏رود.

.They have studied English for two hours

آنها دو ساعت است كه انگليسى مطالعه كرده‏اند.

.He had left home before I telephoned him

قبل از اينكه به او تلفن كنم، منزل را ترك كرده بود.
 

ج: بعد از اين افعال كمكى كه تاكنون آموخته‏ ايد، فعل بعدى به صورت مصدربدون to (قسمت اول فعل) بكار مى‏ رود.

do, does, did, can, could, shall, should, will, would, may, might


.I should study tonight

من بايد امشب مطالعه كنم.

.He can ride the bicycle

او مى‏ تواند دوچرخه را براند.

.You may leave the classroom

شما مى‏توانيد كلاس را ترك كنيد.

.They must do their homework now

آنها بايد حالا تكاليفشان را انجام دهند.


(بعد از  should , could , might , mayوmust  مى‏توانيم مصدر كامل بدون to را در مفهوم گذشته بكار ببريم كه خارج از مطالب كتاب درسى مى ‏باشد.)

2- بعداز افعالى مثل think   (فكركردن) - know (دانستن)   hope(اميدواربودن)-
 believe(گمان‏ كردن) -  guess(حدس‏ زدن) مى‏ توانيم يك عبارت اسمى بكار ببريم:

.They know (that) winter is coming

آنها مى‏ دانند كه زمستان در حال فرارسيدن است.

.I think (that) she knows the old man

فكر مى‏ كنم كه او آن پيرمرد را بشناسد.

.They believe (that) birds fly south in autumn

آنها گمان مى‏ كنند كه پرندگان در پاييز به طرف جنوب پرواز مى ‏كنند.

.I guess (that) she has lost her way

حدس مى‏ زنم كه او راهش را گم كرده است.

3- بعد از افعال زير، اگر فعلى بكار رود بايد به صورت مصدر باشد. (يعنى قسمت اول فعل to +)
     arrange     مرتب كردن           askپرسيدن
     begin     شروع كردن            decideتصميم گرفتن
     help     كمك كردن                hopeاميدوار بودن
     learn     آموختن                    like  دوست داشتن
     offer     پيشنهاد كردن         planبرنامه‏ريزى كردن
     prefer     ترجيح دادن           promiseقول دادن
     try     سعى كردن              wantخواستن
      wish     آرزو داشتن-خواستن         would likeمايل بودن

توجه:     1- بعد از افعال prefer ، like ،  beginمى‏توانيم فعل  ingدار را هم بكار ببريم.

     2- بعد از help مى‏توان مصدر بدون to هم بكار برد.