انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس دوم

مقايسه  Any, No:
اگر در جمله‏ اى منفى any و not به كار رفته باشد، مى ‏توانيم با حذف آن دو از  noاستفاده كنيم. مثلاً به جاى اينكه بگوييم:

.There aren't any cars in the street

هيچى اتومبيل در خيابان نيست.


.There are no cars in the street

مى‏ توانيم بگوييم: اتومبيلى در خيابان نيست.


يا بجاى اينكه بگوييم:

.I didn't have any friends there

من در آنجا دوستى نداشتم.

.I had no friends there

مى‏توانيم بگوييم:

.There isn't any air on the moon

در ماه هيچ هوايى نيست.

.There were no men in the spaceship

انسانى در سفينه ‏ى فضايى نبود.


همانطور كه مى‏بينيد any در جمله‏ ى منفى بكار رفته است، ولى no در جمله‏ ى مثبت بكار رفته و خودش جمله را منفى‏ مى ‏كند و ديگر احتياجى به not  نيست.
اين قاعده در مورد كلمات زير هم كه در آنها any وجود دارد، صادق است:


I didn't say anything = I said nothing

من چيزى نگفتم.

.She didn't tell anybody about her plans

او درباره ‏ى برنامه ‏هايش به هيچ كس چيزى نگفت.

     = She told no boby about her plans

.The station isn't anywhere near here

هيچ‏ جا در اين نزديكى ايستگاه نيست.

     = The station is nowhere near here

no = not any يا not a


no را مى‏توانيم قبل از اسمهاى مفرد (قابل شمارش و غيرقابل شمارش) و اسمهاى جمع بسته شده بكار ببريم، مشروط بر اينكه قبل از آن اسم، حرف تعريف يا صفات ملكى يا صفات اشاره بكار نرفته باشد.


There wasn't a bus in the street = There was no bus in the street


اتوبوسى در خيابان نبود.

يادآورى: با توجه به مطالب تمرينهاى كتاب، به اين نكات كه مربوط به سال‏هاى قبل مى‏ باشد، توجه نماييد:

1- someو any
some (تعدادى - مقدارى) در جملات مثبت و any (هيچى) در جملات منفى و سؤالى بكار مى‏ روند. مى‏ توانيم از آنها قبل از اسامى قابل شمارش يا غيرقابل شمارش استفاده كنيم. مثال:


.There are some books on the table

?Are there any children in the park

.She doesn't need any money

some را مى‏توانيم در جملات سؤالى بكار ببريم و آن هنگامى است كه انتظار پاسخ مثبت را داريم.

?Would you like some more tea


آيا باز هم چاى ميل داريد؟

some و any را به عنوان ضمير هم مى‏ توانيم بكار ببريم.

 
?How many books are there in the bag

چند تا كتاب توى كيف است؟

     .There are some

تعدادى هست.
توجه: مطالبى كه در مورد some و any و no گفته شد، در مورد كلمات زير هم درست مى ‏باشد. يعنى: someone ، somebody ،something  ،somewhere  در جملات مثبت بكار مى‏ روند.


anyone ، anybody ، anything ، anywhere در جملات سؤالى يا منفى بكار مى‏ روند.
no one ، nobody ، nothing ، nowhere در جملات مثبت بكار مى‏روند و آنها را منفى مى‏ كنند.

2- much و many
هر دو به معنى زياد هستند ولى much با اسامى غيرقابل شمارش و many با اسامى جمع بسته شده، در جملات سؤالى و منفى بكار مى‏ روند. در جملات مثبت، بهتر است بجاى آنها از عباراتى مثل a lot of استفاده كرد.
(توجه: many , much را به عنوان ضمير، يعنى بدون اسم، هم مى‏توانيم بكار ببريم.)

3- few (تعداد بسيار كمى) a few (تعدادى)
هر دو قبل از اسامى قابل شمارش بكار مى‏روند few از نظر  معنى و تعداد متضاد many و داراى مفهوم منفى مى‏ باشد، اما   a fewداراى مفهوم مثبت است و مفهومى نزديك به some دارد. (هر دو را مى‏توان به عنوان ضمير هم بكار برد.)

4- little (مقدار خيلى كمى) و a little (مقدارى)

هر دو با اسامى غيرقابل شمارش بكار مى‏روند. little از نظر معنى و مقدار متضاد much و داراى مفهوم منفى مى‏باشد، اما  a little داراى مفهوم مثبت و نزديك به   some مى‏باشد. (هر دو را مى ‏توان به عنوان ضمير هم بكار برد.)

5- a lot of و a lot
هر دو به معنى زياد هستند و با اسامى قابل شمارش و غير قابل شمارش بكار مى ‏رود. با اين تفاوت كه a lot of قبل از اسم، اما  a lot بدون اسم بكار مى ‏رود.


?How much money does he need

او چقدر پول احتياج دارد؟

.He needs a lot of money

پول زيادى احتياج دارد.

.He needs a lot

زياد احتياج دارد.

6- none (هيچيك، هيچ كدام)
none ضمير است و مى‏توانيم آن را، به جاى اسامى قابل شمارش يا غيرقابل شمارش بكار ببريم. none در جملات مثبت بكار مى‏رود و مفهوم منفى به آن جملات

مى ‏دهد.


How much money do you have?


چقدر پول دارى؟


هيچى (None. (= no money

?How many people did you meet

چند نفر را ملاقات كردى؟

هيچى. (None. (= no people