انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس هشتم

جمله ‏ى مجهول:

جمله‏ اى است كه در آن به دلايل مختلف (مثل ناشناخته بودن فاعل يا بى اهميت بودن آن يا عدم تمايل به ذكر نام فاعل يا اهميت داشتن مفعول) از ذكر نام فاعل خوددارى مى ‏شود و مفعول جمله‏ ى معلوم، در ابتداى جمله، در محل فاعل، قرار مى‏ گيرد.

طريقه ى ساختن جمله‏ ى مجهول:

يك فعل مجهول از دو قسمت تشكيل مى‏ شود: شكل صحيح فعل be به همراه قسمت سوم يا اسم مفعول فعل اصلى. شكل صحيح فعل be را با توجه به زمان جمله
مى ‏نويسيم و آن را به همان صورتى بكار مى ‏بريم كه افعال ديگر را در آن زمان بكار مى ‏بريم. مثلاً در زمان‏ هاى استمرارى فعل اصلى ing مى ‏گيرد. پس در جمله‏ ى مجهول هم از be+ing يعنى being استفاده مى ‏شود. يا در جملاتى كه قسمت سوم فعل اصلى بكار مى ‏رود از قسمت سوم be يعنى  been استفاده مى ‏شود. اگر در جمله افعال كمكى مثل should - will - can - may - must باشد، فعل اصلى به صورت مصدر بدون to بكار مى ‏رود. پس be را هم به صورت مصدر بدون to يعنى خود be بكار مى ‏بريم. مطالب ذكر شده را مى ‏توانيد به طور خلاصه در فرمول ‏هاى زير ببينيد:

مفعول     زمان حال ساده + am / is / are + p.p (اسم مفعول) + . . .
مفعول     زمان گذشته ساده + was / were + p.p
مفعول     زمان آينده‏ى ساده + will + be + p.p
مفعول     زمان حال استمرارى + am / is / are + being + p.p
 مفعول     زمان گذشته‏ى استمرارى+ was / were / + being + p.p
مفعول     زمان ماضى نقلى + have / has + been + p.p
                   
با افعال كمكى                    


     can
     may      + be + p.p
     must
     should

طرز تبديل كردن يك جمله‏ ى معلوم به جمله ‏ى مجهول:

به اين مثال دقت كنيد:


قيد زمان         قيد مكان      مفعول    فعل معلوم   فاعل
Mina washed the dishes in the kitchen yesterday

قيد زمان     قيد مكان                          فعل              مجهول مفعول
The dishes were washed in the kitchen yesterday

جمله‏ ى معلوم : مينا ديروز ظرف‏ها را در آشپزخانه شست.
جمله ‏ى مجهول: ظرف‏ها ديروز در آشپزخانه شسته شدند.

همان‏طور كه در مثال بالا ملاحظه مى ‏نماييد.
1- جاى مفعول با فاعل عوض مى‏ شود.
2- با توجه به زمان جمله از شكل مناسب فعل to be استفاده مى ‏شود.
3- اسم مفعول (قسمت سوم) فعل جمله‏ ى معلوم را بعد از فعل to be (يا مشتقات آن) بكار مى ‏بريم.
4- جاى قيدهاى مكان و زمان تغيير نمى ‏كند.
توجه:     1- اگر بخواهيد فاعل جمله‏ ى معلوم را هم ذكر كنيد، مى ‏توانيد آن را همراه با  by در انتهاى جمله (قبل از قيدهاى مكان و زمان) بكار ببريد. در صورتى كه فاعل، يكى از ضماير فاعلى باشد، آن را تبديل به ضمير مفعولى مى ‏كنيم.
2- اگر مفعول جمله ‏ى معلوم، ضمير مفعولى باشد، هنگامى كه آن را در ابتداى جمله‏ ى مجهول قرار مى‏دهيم، تبديل به ضمير فاعلى مى‏ شود..Mina helps him with his homework

مينا به او در انجام تكاليفش كمك مى ‏كند.

.He is helped with his homework

به او درانجام تكاليفش كمك مى‏ شود.

.Reza washed the car yesterday

رضا ديروز اتومبيل را شست.

.The car was washed yesterday

اتومبيل ديروز شسته شد.


چند مثال ديگر:

.They teach English in high school

آنها در دبيرستان انگليسى درس مى‏ دهند.

.English is taught in high school

انگليسى در دبيرستان تدريس مى ‏شود.

.They taught English last year

آنها پارسال انگليسى تدريس مى ‏كردند.

.English was taught last year

پارسال انگليسى تدريس مى ‏شد.

.They will teach English next year

آنها سال آينده انگليسى تدريس خواهند كرد.

.English will be taught next year

سال آينده انگليسى تدريس خواهد شد.

.The mechanic will fix your car tomorrow

مكانيك فردا اتومبيل شما را تعمير خواهد كرد.

.It will be fixed tomorrow

آن فردا تعمير خواهد شد.

.Reza lost his watch in the classroom

رضا ساعتش را در كلاس گم كرد.

!It was found in the yard

آن در حياط پيدا شد!

.She usually types the letters in the afternoon

او معمولاً نامه ‏ها را عصر تايپ مى ‏كند.

.This letter will be typed in the morning

 اين نامه صبح تايپ خواهد شد.