انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس چهارم

صفت عالى:

برترى يا كمترى يك اسم را در داشتن يك صفت در يك گروه با اشخاص و اشياء ديگر بيان مى‏ك ند. براى ساختن صفت عالى، اگر صفت يك بخشى باشد يا به y ختم شود، به آخر آن est اضافه كرده، قبل از آن the بكار مى‏ بريم.
     old     پير                the oldest   پيرترين
توجه: 1- اگر صفتى به y ختم شود و قبل از y حرف بى‏صدا باشد، ابتدا y را به i تبديل كرده، سپس به آن est اضافه مى‏كنيم.
     dirty  كثيف           the dirtiest   كثيف‏ ترين 
2- اگر صفتى به e ختم شود، به آن st اضافه مى‏ كنيم.
     wise     عاقل            the wisest      عاقل‏ترين 
3- اگر صفتى به حرف بى‏صدايى ختم شود كه قبل از آن يك حرف صدادار كوتاه باشد، با افزودن est به آن صفت، حرف بى‏صداى آخر تكرار مى‏ شود.
     hot        داغ          the hottest      داغ‏ترين  
نشانه‏هاى صفت عالى:
بعضى از نشانه‏ هاى صفت عالى عبارتند از:
     الف: the كه قبل از صفت‏ عالى بكار مى‏ رود.
     ب: in مثل: (مكانin our class, in my school, . . .(in + in the family, in the book, . . .
     ج: of مثل:of all
     د:ماضى نقلى that +

مثال:

 One of the greatest Englishmen who ever lived was Isaac Newton

اسحاق نيوتن يكى از بزرگترين مردان انگليسى بود كه تا كنون زيسته‏ اند.

This lesson is the easiest

اين درس راحت‏ ترين (از همه راحت‏ تر) است.

Nader is fat

نادر چاق است.

   .Javad is fatter than Nader

جواد از نادر چاق‏تر است.

     .Parviz is the fattest

پرويز از همه چاق‏تر است.

.Jane is short

 

جِيْن كوتاه قد است.

     .Rose is shorter than Jane

رُز از جين كوتاه قدتر است.

     .Ann is the shortest

آن كوتاه قدترين (از همه قد كوتاه‏تر) است.

.The third car is fast

 اتومبيل سوم سريع است.

.The second car is faster than the third car

اتومبيل دوم سريع‏تر از اتومبيل سوم است.

     .The first car is the fastest

اتومبيل اول از همه سريع‏تر است.

.Mehri's ruler is long

خط كش مهرى بلند است.

.Bahram's ruler is longer than her ruler

خط كش بهرام بلندتر از خط كش او هست.

.Hassan's ruler is the longest

خط كش حسن از همه بلندتر است.

.The man is young

آن مرد جوان است.

.The woman is younger than the man

آن زن از مرد جوان‏تر است.

.The girl is the youngest

آن دختر از همه جوان‏تر است.

.The first tree is tall

 درخت اول بلند است.

.The second tree is taller than the first tree

درخت دوم از درخت اول بلندتر است.

.The third tree is the tallest

درخت سوم از همه بلندتر است


طرز ساختن صفت تفضيلى و صفت عالى از صفات چند بخشى

اگر صفتى چند بخشى باشد، با افزودن more قبل از آن، صفت تفضيلى و با افزودن the most قبل از آن، صفت عالى ساخته مى‏ شود.


beautiful       زيبا           more beautiful       زيباتر              the most beautiful      زيباترين
interesting      جالب         more interesting    جالب‏تر              the most interesting    جالب‏ترين

در مورد صفات دو بخشى به اين ترتيب عمل مى‏ كنيم:
اگر صفت دوبخشى به حرف y - le - ow - er ختم شود، آنها را مثل صفات يك بخشى تبديل به صفت تفضيلى يا عالى مى‏كنيم. اما در مورد بقيه‏ ى صفات دوبخشى كه به حروف ديگرى ختم مى‏ شوند، مثل صفات چند بخشى عمل مى‏ كنيم.

clever     زرنگ                      cleverer    زرنگ‏تر                            the cleverest      زرنگ‏ترين
narrow     باريك                    narrower       باريك‏تر                     the narrowest      باريك‏ترين
careful     دقيق                    more careful   دقيق‏تر                 the most careful   دقيق‏ترين
famous     مشهور                  more famous     مشهورتر         the most famous   مشهورترين

مثال:


.Mr Karimi's garden is beautiful

باغ آقاى كريمى قشنگ است.

.Mr Ahmadi's garden is more beautiful than Mr Karimi's garden

 باغ آقاى احمدى قشنگ‏تر از باغ آقاى كريمى است.

.Mr Salehi's garden is the most beautiful garden in this village

باغ آقاى صالحى قشنگ‏ترين باغ در اين روستا مى ‏باشد.