انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس سوم


نكات گرامرى درس سوم

1- صفت مطلق يا ساده: كلمه‏اى است كه اسمى را توصيف و خصوصيات آن اسم را بيان مى‏كند و در زبان انگليسى معمولاً قبل از اسم بكار مى‏رود.


young man مرد جوان      beautiful flowersگل‏هاى زيبا


2- صفت متساوى: هرگاه بخواهيم برابر بودن يا نبودن اسم‏هايى را در داشتن يك صفت بيان كنيم، از صفت متساوى استفاده مى‏كنيم كه در اين حالت صفت را بين دو as قرار مى‏دهيم.


as + صفت + as = صفت متساوى


young جوان               as young as به جوانىِ


expensive گرانى          as expensive as به گرانىِ


بعد از as دوم اگر ضمير شخصى بيايد، بهتر است به صورت ضمير فاعلى باشد.


 (سبك رسمى)به زرنگى من   as clever as I


اما استفاده از ضماير مفعولى (me, you, him, ...) هم، در سبك غير رسمى رايج است.


 (سبك غير رسمى)به زرنگى من          as clever as me


- صفت تفضيلى : اين صفت اسمى را با اسم ديگرى (يا با چند اسم به صورت واحد)مقايسه مى‏كند و برترى  يا كمترى يكى را در مقابل ديگرى بيان مى‏كند. طرز ساختن صفت تفضيلى: اگر صفت يك بخشى باشد يا به y ختم شود، به آخر صفت er اضافه مى‏كنيم.


cold سرد                  colder سردتر           happy خوشحال     happierخوشحال تر


توجه: 1- اگر صفتى به y ختم شود و قبل از y حرف بى‏صدا باشد، ابتدا y را تبديل به i مى‏كنيم، سپس به آن er اضافه مى‏كنيم.

heavy سنگين                 heavierسنگين‏تر

2- اگر صفتى به e ختم شود، به آن فقط r اضافه مى‏كنيم.

large بزرگ                       largerبزرگتر

3- اگر صفتى يك بخشى به حرف بى صدايى ختم شود كه قبل از آن، يك حرف صدادار كوتاه باشد، با افزودن er به آن صفت، حرف بى‏صداى آخر صفت تكرار مى‏شود.


big بزرگ                     biggerبزرگتر

4- نشانه‏ى صفت تفضيلى در جمله than مى‏باشد كه بعد از صفت تفضيلى بكار مى‏رود.

.This book is more interesting than that one

اين كتاب از آن يكى جالب‏تر است.


5- بعد از than اگر ضمير شخصى بكار رود، بهتر است ضمير فاعلى باشد. (در انگليسى غيررسمى ضمير مفعولى بكار مى‏رود.)
مثال:


 .Few men of that time were greater or wiser than Newton

1- مردان بسيار كمى در آن زمان مهمتر و عاقل‏تر از نيوتن بودند.

.My bag is heavier than your bag

2- كيف من از كيف شما سنگين‏تر است.