انتشارات تاجیک، نشر تاجیک

درس دوم

نكات گرامرى درس دوم

استفاده از It در آغاز جمله:
مهمترين مواردى كه از It در آغاز جمله استفاده مى‏كنيم، عبارت است از:

الف - به عنوان ضمير فاعلى:

?Where is your bag

 كيف شما كجاست؟

.It is on the desk

آن روى ميز است.


ب - در عباراتى كه به زمان، شرايط جوى و درجه حرارت (مثل سرد يا گرم، بارانى، برفى، طوفانى و ابرى بودن هوا) اشاره مى‏كند، it را به عنوان فاعل «تهى» (يعنى بدون معنى واقعى) بكار مى‏بريم:

 .It is a quarter to eleven

- ساعت يك ربع به يازده است.

.It is Wednesday

- چهار شنبه است.

.It is April first

- اول آوريل است.

.It is May 

- ماه مِى است.


 .It is early

 

-زود است.


 . ...  /It was nice / cold / rainy / cloudy 

7- هوا خوب / سرد / بارانى / ابرى/.../ بود.ج - اگر بخواهيم اطلاعاتى در مورد مسافت بدهيم: .It is 70 miles from here to Tehran

- از اينجا تا تهران70 مايل است.


د - براى شناسايى اشخاص:

?Who's that

- كيست؟ (كيه؟)


.It's John

جان است.


 ?Who is at the door

- چه كسى پشت در است؟

It's Peter

پيتر است.

ه- وقتى كه بدنبال فعل to be صفتى همراه با مصدر بيايد كه آن مصدر، فاعل واقعى جمله باشد:

بقیه جمله+مصدر+مفعول+for+صفت+ It+ to be 

 

.It is easy to learn these words 

- ياد گرفتن اين لغات راحت است.

.It is hard to pick the flower 

- چيدن آن گل مشكل است.

چند مثال ديگر:

.It is five o'clock -

ساعت پنج است.

.It isn't very late -

خيلى دير نشده است.

.It is time for lunch -

وقت ناهار است.

.It is nice today -

امروز هوا خوب است.

.It is raining-

باران مى‏بارد.

?How is the weather-

هوا چطور است؟

.It's very cold

خيلى سرد است.

.It is about 200 meters to the post office


19- تا اداره‏ى پست تقريبا2000 متر است.

?How far is it to your school -

 تا مدرسه‏ى شما چقدر فاصله است؟


.It's quite far

آن خيلى دور است.

.What is it? It is a dictionary -

آن چيست؟ آن فرهنگ لغت است.


?Who is it on the phone

چه كسى پشت خط (تلفن) است؟

.It's Mr Brown

آقاى براون است.

.Who is it? It's me -

كيه؟ منم.

.It is easy to learn English-

يادگرفتن انگليسى راحت است.

.It is difficult to walk in the dark -

قدم زدن در تاريكى دشوار است.

?Is it necessary to stand in line

- آيا در صف ايستادن ضرورى است؟

should (بايد)

should از افعال كمكى ناقص (معين) مى‏باشد كه خصوصيات آنها را هم دارد. يعنى براى همه‏ى اشخاص به يك صورت بكار مى‏رود. براى سؤالى و منفى كردن جمله‏اى كه در آن should بكار رفته باشد، از خود should استفاده مى‏كنيم و بعد از آن از مصدر بدون to (قسمت اول فعل) استفاده  مى‏شود.
should را به طور كلى براى بيان وظيفه و نصيحت كردن و اجبار خفيف و براى گفتن اينكه فكر مى‏كنيم چكارى درست يا خوب است كه مردم انجام دهند، بكار مى‏بريم.


.Tom should go to bed earlier -

تام بايد زودتر بخوابد.


.It's a good film. You should go and see it-

آن فيلم خوبى است. بايد برويد و آن را ببينيد.


.I shouldn't spend so much money -

من نبايد اينقدر پول خرج كنم.